Kārtot pēc: jaunākā, vecākā
 

JURISTĒM!! Sveikas kādai nav meteriāli par konsulārajām tiesībām??

 
Reģ. 29.01.2009

Sveikas, kādai datorā nav kādi materiāli par konsulārajām tiesībās??

Internetā nav nekā īpaša un jura bojāra grāmatā man nekas sakarīgs nerādās iespējams kādai ir kāds noderīgs lekciju materiāls. :-/

mans e-pasts [email protected]

08.06.2011 12:45 | Saite
 
Reģ. 19.06.2010
Sveika! :-)
Es gan pati vēl tik tālu neesmu tikusi, bet izskatīju visus konspektus, kas man ir, un tādu nav. :-/
.
Varbūt kādai ir kaut kas par ķīlas tiesībām?
08.06.2011 13:25 | Saite
 
Reģ. 29.01.2009
Tikai šis- Konsulārās attiecības.
- Sākotnēji attīstījās saistībā ar tirdzniecību un kuģošanu;
- Avoti: Starptautiskās paražas, līgumi, tieši 2 pusējie līgumi konsulārajās attiecībās ir svarīgi;
- Konsulārās attiecības var veikt arī diplomātiskās pārstāvniecības izdalot atsevišķu nodaļu;
- Svarīgi ir nacionālie tiesību avoti: Konsulārais reglaments;
- Ja diplomātiskā pārstāvniecība var būt tikai 1, tad konsulārās pārstāvniecības var būt daudzas, pa vienai uz katru konsulāro apgabalu;
- Konsulārās attiecības pamatā ir administratīvie uzdevumi, savas valsts personu interešu pārstāvībai, attiecību veicināšanai...
- Konsulāro pārstāvniecību imunitāte un neaizskaramība:
o Konsulāro aģentu imunitāte ir salīdzinoši ierobežotāka;
o Tie var tikt arestēti par smagu noziegumu izdarīšanu;
o Ierobežota civilā un administratīvā imunitāte – atbilstoši konsulārā dienesta specifikai;
- Konsulu veidi (Ārlietu ministrijas noteikti profesionāli):
o Ģenerālais konsuls; Konsuls; Vice konsuls; Konsulārie aģenti;
- Goda konsuls var būt jebkura persona, ko nozīmē un kurai nav nekāda saistība ar Ārlietu ministriju - valsts šai personai nemaksā atalgojumu, bet tā saņem atlīdzību no konsulāro pakalpojumu nodevām;
- Konsulu iecelšanai ir līdzīga procedūra kā tas ir diplomātiem:
o Nepieciešams eksekvatūras lēmums (diplomātiem – agremāns);
o Konsulam tiek izsniegts konsulārais patents;
- ES pilsoņi var griezties jebkuras citas dalībvalsts pārstāvniecībās;
08.06.2011 13:37 | Saite
 
Reģ. 29.01.2009
Par ķīlu, bet vecs konspekts (2002. gads):
.Ķīlas jēdziens un veidi. Komercķīla
Par ķīlas tiesību ir uzskatāma tāda tiesība uz svešu lietu, uz kuras pamata ðī lieta nodrošina kreditoram viņa prasījumu tādā kārtā, ka viņš var dabūt no šī prasījuma samaksu. Galvenās ķīlas tiesību raksturojoðās iezīmes: 1) lietiska rakstura, 2) akcesora (blakus saistība, kas pilnā mērā atkarīga no galvenās saistības, kuras pastiprinājuma tā nodibināta, spēkā esamības), 3) reāli nodrošina prasījumu; 4) kalpo kreditora interešu aizsardzībai- psiholoģiskā iedarbība vērsta uz kreditoru; 5) kreditoram ir pieðķirtas tiesības pārdot lietu, tādejādi dzēšot savus prasījumus; 6)nedalāma kategorija- paliek spēkā ari gadījumā, kad parādnieks daļēji izpildījis savu parādu; 7) savu lietu var ieķīlāt ari par svešu saistību, ieķīlājot savu lietu par svešu saistību, ķīlas devējs uzstājas kā
galvinieks; 8) ar ieķīlāšanu neizbeidzas ķīlas īpašuma tiesība, tā saglabājas līdz pat pārdotās ķīlas nodošanai pircējam. Ķīlu var nodibināt tikai pār jau pastāvošu prasījumu, tomēr CL ir paredzēti arī vairāki izņēmumi, proti: I)hipotēku var nodibināt par nākotnē paredzamiem prasījumiem, kas varētu rasties uz potenciālajam parādniekam atvērta kredīta; 2) aizbilstamiem ir ķīlas tiesība uz aizbildņu nekustamo īpašumu tādu iespējamu prasījumu nodrošināšanai, kas var rasties no aizbilstamo matītas pārvaldīšanas. Šis ķīlas tiesības nodibināšanas iniciators ir bāriņtiesa, kam ir tiesības prasīt, lai 7icniesgrāniatā izdara atbilstošas atzīties, nosakot maksimālo nodrošinājuma summu. ķīlas tiesību nodibina ar līgumu, testamentu vai tiesas ceļā. ķīlas tiesības nodibināšanas rezultātā starp ieķīlātāju un ķīlas kreditoru izveidojas divu veidu attiecības- lietiskas un saistību tiesiska rakstura attiecības. Lietiskas dabas attiecību raksturojošas pazīmes ir ķīlas kreditora tiesisks valdījums pār lietu
un piešķirtās tiesības lietu pārdot, gadījumā, ja parādnieks neizpilda ar ķīlu pastiprināto saistību. Savukārt, saistību tiesisko attiecību raksturojoðās pazīmes ir ķīlas kreditora atbildības pienākums pret parādnieku par ieķīlātās lietas bojājumu un prettiesisku atsavināšanu, kā arī pienākums atdot ieķīlāto Lietu ieķīlātājam, kad visi prasījumu, kuru nodrošināšanai ir nodibināta ķīlas tiesība, ir nolīdzināti. Ķīlas tiesību var nodibināt gan ar konkludentām darbībām (piemēram, nododot rokas ķīlu, ja nodoms dot konkrēto lietu par rokas ķīlu klusējot skaidri izpaudies), gan mutiski (nododot rokas ķīlu un noteikti izsakot nodomu ar konkrēto lietu nodrošināt saistību), gan rakstiski (noslēdzot ķīlas līgumu), gan arī rakstiski ar notariālu apstiprinājumu (nodibinot hipotēku).
Par ķīlas tiesības priekšmetu var būt visas lietas, kuras atsavināt nav noteikti aizliegts, ne vien jau pastāvošas, bet ari nākamās lietas, kā ķermeniskas (kustamas vai nekustamas), tā bezķermeniskas. Tātad, no šis tiesību
normas teksta nepārprotami izriet, ka par ķīlas tiesības priekšmetu var būt jebkura civiltiesiskajā apgrozībā esoša lieta, kuru atsavināt nav noteikti aizliegts. Tomēr vairākos tiesību aktos ir noteikti atsevišķu lietu kategoriju ieķīlāšanas aiz1iegumi, piemēram, Latvijas Radio un TV mantas ieķīlāšanas aizliegums, dievnamus un rituāla priekšmetus, ir noteikts, ka zemes dzilu izmantošanas atļaujas (licences) aizliegts pārdot, dāvināt, ieķīlāt mainot vai citādi atsavināt u.c. Par ķīlas priekšmetu var būt arī pilsoņu un nepilsoņu pases. Nauda nevar būt par ķīlas tiesības priekšmetu, jo tā nevar būt par atsavināšanas priekšmetu. Tai pat laikā naudas gabals, kā konkrēta neatvietojama lieta, var būt par ķīlas tiesības priekšmetu, jo to var atsavināt, tātad arī ieķīlāt (piemēram, jubilejas monēta var tikt atsavināta par cenu, kas nav ekvivalenta tās nominālam). Par ķīlas tiesības priekšmetu nevar būt ari lietas reālā daļa, savukārt lietas domājamā daļa var būt par ķīlas
tiesības priekšmetu. Par ķīlas priekšmetu drīkst būt arī dažādas tiesības. Ķīlas tiesības izbeigšanās veidus: 1)Prasījuma dzēšana, kura izpilde nodroðinājumam ir nodibināta ķīlas tiesība. Saskaņā ar CL - prasījuma dzēšana var notikt parādniekam izpildot savu saistību; ar ieskaitu; ar prasījuma un parada sakritumu - kad ķīlas kreditors un parādnieks apvienojas vienā personā; ar atcēlēja līgumu; pārjaunojot galveno saistību, ja abas puses vienojušās par ķīlas tiesības nodibināšanu pārjaunotajai saistībai. noilgstot īpašuma tiesībai, ievērojot. ka noilguma gadījumos uz šī pamata izbeidzas Zemesgrāmatā ierakstīta ķīlas tiesība uz nekustamu īpašumu; ar spēkā stājušos tiesas spriedumu, ja iestājies atceļošs nosacījums vai notecējis termiņš, ja puses ķīlas tiesību nodibinājušas uz šiem noteikumiem; iestājies atcēlums vai aprobežojums, ar kuru bijusi saistīta ieķīlātā tiesība uz lietu. izņemot gadījumus, kad rokas ķīlas valdītājs labticīgi un bez nosacījumiem
saņemts lietu: -ieķīlātā lieta gājusi bojā, bet to atjaunojot, pati no sevis atjaunojos arī ķīlas tiesība uz to. Gadījumā, ja lieta bijusi apdrošināta, par saistības nodrošinājumu var būt ari apdrošināšanas atlīdzība; -ar sakritumu- kad ķīlas kreditors iegūst ieķīlāto lietu par īpašumu. 3) neizbeidzoties prasījumam- kad ķīlas‚ ņēmējs noteikti atsakās nu ķīlas tiesības (ķīlas priekšmetu novēl to parādniekam mantojumā; 4) ja kreditors realizē savas kīlas tiesības, proti, pārdod ieķīlāto Iietu Lietas pārdošanu var izdarīt divējādi: par brīvu cenu un tiesas rīkotā izsolē. CL reglamentē vairākus ķīlas tiesību veidus: ķīlas tiesību pār kustamu lietu, ja tā ieķīlājot nodota ķīlas kreditora valdījumā sauc par rokas ķīlu. nekustamas lietas ieķīlājot, nenododot valdījumu, sauc par hipotēku, Lietoðanas ķīla ir kustamas vai nekustamas lietas ieķīlājums tā, ka kreditors to valda un ievāc tās augļus,
bet komercķīla), ja tās ieķīlājums reģistrēts Likuma “par uzņēmējsabiedrību” ir ķīlas tiesība uz uzņēmuma (uzņēmējsabiedrībai) piederošu kustamu lietu (ķermenisku vai bezkermenisku K uzskatāmas par nodibinātām reģistrācijas brīdi īpaši izveidotos reģistros: 1)Ceļu satiksmes drošības direkcijā- ja ķīlas priekšmets ir mehāniskie transporta līdzekļi un to piekabes; 2) Zemkopības ministrijas Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijā- ja ķīlas priekšmets ir traktortehnika vai tās piekabes; 3) Satiksmes ministrijas Civilās aviācijas gaisakuģu reģistrācija, ja ķīlas priekšmets ir lidmašīna; 4 Uzņēmumu reģistrā, ja ķīlas priekšmets ir visa cita manta. Komerckīlu reģistrē, pamatojoties uz pieteikumu. kuru iesniedz kopīgi ķīlas kreditors un ieķīlātājs. Parakstus uz pieteikuma apstiprina notariāli, pielikumam pievieno dokumentu, uz kura pamata tiek nodibināta komercķīla. Reģistrējot
komercķīlu, norāda nodrošinātā prasījuma maksimālo summu, kā arī ierobežojumus rīcībai ar komerecķīlas priekšmetu.. Komereķīla ir uzskatāma par kustamas lietas hipotēku, tādejādi uz to neattiecas noteikums, ka to nevar ieķīlāt vairākām personām vienlaicīgi. komercķīlai ir prioritāte attiecībā pret uzņēmuma (uzņēmējsabiedrībai) piederošu kustamu lietu ieķīlājumu. Ja uzņēmuma piederoša kustama manta ieķīlāta kā komercķīla vairāku kreditoru prasījumu nodrošināšanai, kreditoru prasījumu apmierināšanas prioritāti (pirmstiesību) nosaka pēc to reģistrācijas dienas. Komercķīlas reģistrāciju dzēš uz ķīlas kreditora rakstveida pieteikuma vai tiesas nolēmuma pamata. leķīlātājs ieķīlāto mantu drīkst atsavināt tikai ar ķīlas kreditora rakstveida atļauju. Sādā gadījumā ķīlas tiesība uz atsavināto lietu izbeidzas, ja vien ar ieguvēju nav panākta cita vienošanās. Ja Latvijā
reģistrēts uzņēmums pārdod lietu, kas nav kā parasti ražojamā vai pārdodamā lieta, pircējam jāpārliecinās, vai lietas nav ieķīlātas. bet, ja ir ieķīlātas,- jāpārbauda vai atsavinājums ir atļauts. Ja ķīlas devējs atsavina ieķīlāto lietu bez ķīlas ņēmēja atļaujas, komercķīla uz atsavināto lietu pāriet ieguvējam, ja viņš zinājis vai viņam bija jāzin. ka lieta ieķīlāta un pārdevums nav atļauts, vai ari izbeidzas, ja ieguvējs bijis labticīgs. Ja ar komercķilu nedrošinātā saistība netiek termiņā izpildīta, ķīlas kreditors var ar tiesas starpniecību pārdot ieķīlāto lietu izsolē vai pārdot to par brīvu cenu, ja ieķīlātājs šo tiesību viņam ir noteikti piešķīris. Komercķīlu reģistra ierakstiem ir publisks raksturs, un jebkura persona var iepazīties un saņemt informāciju par reģistra ierakstiem un iesniegtajiem pieteikumiem, kā arī saņemt no tiem izrakstus un kopijas
08.06.2011 13:46 | Saite
 
 
Reģ. 29.01.2009
ir man par ķīlas tiesībām kautkads referats iedod savu e-pastu
08.06.2011 13:49 | Saite
 
Reģ. 29.01.2009
paldies par konsulārajām tiesiibam :-D
08.06.2011 13:50 | Saite
 
Reģ. 19.06.2010
Paldies, Buča. (l)
ho, ho, ho, man epasts ir [email protected] :-)
08.06.2011 13:52 | Saite
 
Reģ. 29.01.2009
nosutiju
08.06.2011 13:56 | Saite
 
Reģ. 19.06.2010
Paldies. (l)
08.06.2011 13:58 | Saite
 
Kārtot pēc: jaunākā, vecākā
 

Pievieno savu komentāru

Nepieciešams reģistrēties, lai pievienotu atbildi!
Emojis are from "Twemoji" by Twitter - Graphics are licensed under CC-BY 4.0 Open Source.
vairāk

Aptauja

 
Vai forumā vajag ieviest iespēju labot savu ierakstu pēc tā publicēšanas?
  • Jā, 5 minūšu laikā
  • Jā, 10 minūšu laikā
  • Nē, nevajag
  • Nezinu, nav viedokļa
  • Cits